Đổi sang số la mã

Làm thế nào để sử dụng máy tính Nhập một tiêu chuẩn số trong trường tương ứng. Sau đó nhấn vào đỏ "Chuyển đổi" nút. Chương trình tự động chuyển đổi số quy định đến tương ứng với chữ số La mã.
Chú ý Chỉ nguyên dương có thể được nhập.
Loại Số
Arabic
Roman